Financial support

Finançament d’activitats i visites d’investigadors

L’IMUB, via el seu Contracte Programa amb la Universitat de Barcelona, ofereix finançament (parcial) a diverses activitats de recerca dels membres de l’institut.

En aquest document trobareu tota la informació sobre

 1. Criteris de priorització i adeqüació a les activitats finançades per l’IMUB.
 2. Finestres temporals per demanar els ajuts
 3. Criteris de distribució del finançament per activitats de recerca
 4. Descripció del programa de l’IMUB per professors visitants
 • Activitats de recerca: Conferències, seminaris, workshops i cursos avançats

Aquests ajuts es donen coordinadament amb la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Comissió de Recerca i Doctorat, CRiD). Els ajuts es demanen via online en aquest formulari. Si us plau ompliu tots els camps.

 • Professors visitants

Els ajuts es demanen via online en aquest formulari. Si us plau ompliu tots els camps.


Funding of activities and research in pairs

IMUB, through its Program Contract with the University of Barcelona, offers (partial) funding to several research activities conducte by its members.

In this document you will find information about

 1. Criteria for priorities and suitability of the activities funded by IMUB.
 2. Timeframe to request this aid
 3. Criteria for distribution of funding for research activities
 4. Description of the IMUB research in pairs program
 • Research activities: Conferences, seminars, workshops and advanced courses

These grants are given in coordination with the Faculty of Mathematics and Computer Science (Research and Doctorate Commission, CRiD). Grants are requested online using this form. Please fill in all fields.

 • Research in pairs

Grants are requested online using this form. Please fill in all fields.